Get In Touch

Call Us At

  • +86 1555 712 5180

Message Or Visit Us

  • enquiries@tgtable.com
Address -
Hangzhou M-Tex Co., Ltd.
Room 907, Building 6, Hui Zhi Di,
No. 4280 Nan Huan Road,
Binjiang District, Hangzhou 310051,
Zhejiang Province, P.R.China

Send Us A Message